PINDAAN - Seminar RTC Kawalan Ubat Tradisional dan Produk Kosmetik 2017

Kadar pengguna: 1 / 5

bintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Seminar RTC

Kawalan Ubat Tradisional dan Produk Kosmetik 2017

Anjuran NPRA, KKM

 

Objektif 

1.   Memberi pendedahan kepada para peserta berkaitan kawalan ubat-ubatan tradisional dan kosmetik bernotifikasi di Malaysia. 

2.   Memberi kemahiran asas kepada para peserta membuat pendaftaran ubat-ubatan tradisional dan notifikasi kosmetik di atas talian. 

3.    Memberi kefahaman asas berkaitan keperluan Amalan Perkilangan Baik dan Amalan Edaran Baik dalam pengilangan ubat-ubatan tradisional dan kosmetik bernotifikasi.

 

Tarikh  : 25 - 26 April 2017 

Tempat:      Dewan Anggerik, 
                    Bahagian Regulatori Farmasi Negara 
                   Lot 36, Jalan Universiti 
                    46200 Petaling Jaya 
                   Selangor 

Masa    : 8.30 am - 5.30pm

 

Pendaftaran telah ditutup.

Emel pengesahan kehadiran telah dihantar kepada tuan/puan. Sila semak emel anda dan mengesahkan kehadiran tuan/puan melalui link yang disertai dalam emel tersebut.

Sebarang pertanyaan sila hubungi En. Chun Wei di 03 -7801 8558.

Sekian, terima kasih.

  

         
  DOWNLOAD PDF
                                                                                                                             

 

AGENDA(TENTATIF) 

SEMINARRTCKAWALANUBAT-UBATANTRADISIONALDANKOSMETIKBERNOTIFIKASI 

2017 

OLEH BAHAGIAN REGULATORI FARMASI NEGARA,KKM

 

Objektif 

1.  Memberi pendedahan kepada para peserta berkaitan kawalan ubat-ubatan tradisional dan kosmetikbernotifikasidiMalaysia. 

2.  Memberikemahiranasas kepada parapesertamembuatpendaftaranubat-ubatantradisionaldan notifikasikosmetikdiatastalian. 

3.  Memberikefahaman asasberkaitankeperluanAmalanPerkilanganBaikdanAmalanEdaranBaik dalampengilanganubat-ubatantradisionaldankosmetikbernotifikasi.

 

 25 April 201(Selasa)

Masa

Tajuk

Penceramah

08.30pagi

Pendaftaran

09.00pagi

PenglibatanBPFKdalamprogramRTC

PusatKompliansdanPelesenan:

09.15pagi

Sistempendaftarandannotifikasidiatastalian

(online)Quest3+NPRA

PPPS

10.15pagi

Minumpagi

10.30pagi

Pengenalankepadakawalan,syarat-syarat  dan pendaftaranubattradisionalatastalian(QUEST

3+)diMalaysia

PusatPendaftaranProduk

12.00t/hari

SoalJawab

(semuapenceramahsesi pagi)

12.30t/hari

Makantengahhari

01.30petang

Pengenalan kepadakawalan,syarat-syarat dan notifikasi produkkosmetik atastalian(QUEST3+) diMalaysia

UnitKosmetik,PusatPASCA PendaftaranProdukdanKawalan Kosmetik

03.00petang

Pengenalakepada  permohonan  pelesenan,

pemeriksaanAPB,permohonansijilAPBsecara atastalian(QUEST3+)diMalaysia

PusatKompliansdanPelesenan

04.30petang

SoalJawab

(semuapenceramahsesi petang)

05.00petang

MinumPetang&TamatHariPertama


26 April 201(Rabu)

Masa

Tajuk

Penceramah

09.00pagi

Keperluan kawalan kualiti ubat tradisional dan produkkosmetik

PusatKawalanKualiti

10.00pagi

MinumPagi

10.15pagi

TopikmengenalAmalanPerkilanganBaik(APB)

PusatKompliansdanPelesenan

12.30t/hari

SoalJawab

(semuapenceramahsesi pagi)

01.00petang

Makantengahhari

02.00petang

KeperluanAsasAmalanPengedaranBaik(AEB)

PusatKompliansdanPelesenan

03.00petang

Mengurusaduandanarahanpanggilbalikproduk

PusatPASCA PendaftaranProduk

danKawalanKosmetik

04.00petang

SoalJawab

(semuapenceramahsesi petang)

04.30petang

MinumPetang&TamatSeminar

 

National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)

Lot 36, Jalan Universiti (Jalan Prof Diraja Ungku Aziz), 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

  • Phone: +603-7883 5400

 

 

DISCLAIMER

The Government of Malaysia and the National Pharmaceutical Regulatory Agency are not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Mobile Web :

Site Last Modified

  • Last Modified: Sabtu 20 Julai 2024, 01:25:04.
© Copyright 2018 . All Rights Reserved National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA

Search

Menu Utama