PINDAAN - Seminar RTC Kawalan Ubat Tradisional dan Produk Kosmetik 2017

Print

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Seminar RTC

Kawalan Ubat Tradisional dan Produk Kosmetik 2017

Anjuran NPRA, KKM

 

Objektif 

1.   Memberi pendedahan kepada para peserta berkaitan kawalan ubat-ubatan tradisional dan kosmetik bernotifikasi di Malaysia. 

2.   Memberi kemahiran asas kepada para peserta membuat pendaftaran ubat-ubatan tradisional dan notifikasi kosmetik di atas talian. 

3.    Memberi kefahaman asas berkaitan keperluan Amalan Perkilangan Baik dan Amalan Edaran Baik dalam pengilangan ubat-ubatan tradisional dan kosmetik bernotifikasi.

 

Tarikh  : 25 - 26 April 2017 

Tempat:      Dewan Anggerik, 
                    Bahagian Regulatori Farmasi Negara 
                   Lot 36, Jalan Universiti 
                    46200 Petaling Jaya 
                   Selangor 

Masa    : 8.30 am - 5.30pm

 

Pendaftaran telah ditutup.

Emel pengesahan kehadiran telah dihantar kepada tuan/puan. Sila semak emel anda dan mengesahkan kehadiran tuan/puan melalui link yang disertai dalam emel tersebut.

Sebarang pertanyaan sila hubungi En. Chun Wei di 03 -7801 8558.

Sekian, terima kasih.

  

         
  DOWNLOAD PDF
                                                                                                                             

 

AGENDA(TENTATIF) 

SEMINARRTCKAWALANUBAT-UBATANTRADISIONALDANKOSMETIKBERNOTIFIKASI 

2017 

OLEH BAHAGIAN REGULATORI FARMASI NEGARA,KKM

 

Objektif 

1.  Memberi pendedahan kepada para peserta berkaitan kawalan ubat-ubatan tradisional dan kosmetikbernotifikasidiMalaysia. 

2.  Memberikemahiranasas kepada parapesertamembuatpendaftaranubat-ubatantradisionaldan notifikasikosmetikdiatastalian. 

3.  Memberikefahaman asasberkaitankeperluanAmalanPerkilanganBaikdanAmalanEdaranBaik dalampengilanganubat-ubatantradisionaldankosmetikbernotifikasi.

 

 25 April 201(Selasa)

Masa

Tajuk

Penceramah

08.30pagi

Pendaftaran

09.00pagi

PenglibatanBPFKdalamprogramRTC

PusatKompliansdanPelesenan:

09.15pagi

Sistempendaftarandannotifikasidiatastalian

(online)Quest3+NPRA

PPPS

10.15pagi

Minumpagi

10.30pagi

Pengenalankepadakawalan,syarat-syarat  dan pendaftaranubattradisionalatastalian(QUEST

3+)diMalaysia

PusatPendaftaranProduk

12.00t/hari

SoalJawab

(semuapenceramahsesi pagi)

12.30t/hari

Makantengahhari

01.30petang

Pengenalan kepadakawalan,syarat-syarat dan notifikasi produkkosmetik atastalian(QUEST3+) diMalaysia

UnitKosmetik,PusatPASCA PendaftaranProdukdanKawalan Kosmetik

03.00petang

Pengenalakepada  permohonan  pelesenan,

pemeriksaanAPB,permohonansijilAPBsecara atastalian(QUEST3+)diMalaysia

PusatKompliansdanPelesenan

04.30petang

SoalJawab

(semuapenceramahsesi petang)

05.00petang

MinumPetang&TamatHariPertama


26 April 201(Rabu)

Masa

Tajuk

Penceramah

09.00pagi

Keperluan kawalan kualiti ubat tradisional dan produkkosmetik

PusatKawalanKualiti

10.00pagi

MinumPagi

10.15pagi

TopikmengenalAmalanPerkilanganBaik(APB)

PusatKompliansdanPelesenan

12.30t/hari

SoalJawab

(semuapenceramahsesi pagi)

01.00petang

Makantengahhari

02.00petang

KeperluanAsasAmalanPengedaranBaik(AEB)

PusatKompliansdanPelesenan

03.00petang

Mengurusaduandanarahanpanggilbalikproduk

PusatPASCA PendaftaranProduk

danKawalanKosmetik

04.00petang

SoalJawab

(semuapenceramahsesi petang)

04.30petang

MinumPetang&TamatSeminar